22

அப்பா நீ எனது அப்பா இல்லை,,, எங்கள் அப்பா….

(நெஞ்சை உருக்கும் கவிதைக் காணொளி)

(www.eelamalar.com)