கடந்து விட்டு போக நினைக்காதே
இனத்தின் வலி உணராமல் இன விடுதலைக்கு போராட முடியாது .