ஒரு உன்னதமான சேவை.
குறிப்பாக கால்களை இழந்த இந்த ஈழ உறவுகளுக்கும் களமாடியவர்களுக்கும் 
மாதம் ஒரு 10 000.00 கொடுத்து உதவ முடியுமா ?
உதவக்கூடிய உறவுகள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

+94 77 66 59 915