எங்கள் தோழர்களின் புதை குழியில் மண் போட்டுச் செல்கின்றோம்… இவர்கள் சிந்திய குருதி தமிழ் ஈழம் மீட்பது உறுதி….