1111

ஒரு தலைவன் வரவுக்காய் காத்திருந்தோம்
எங்கள் தலைவன் பிறந்தான்
எங்கள் பகைவன் ஓடி பறந்தான்…

ஈழ ஆதரவாளர்,
ஐயா.
” தேனிசை செல்லப்பா”
அவர்களின் பாடல்…

(www.eelamalar.com)