லண்டனில் நிலக்கீழ் தொடரூந்தில் ஒடடப்பட்டுள்ள கார்த்திகைப் பூவுடன் ஓர் விளம்பரம்

fotorcreated

(www.eelamalar.com)