தமிழ் ஈழ மண்ணடா
தமிழ்த் தலைவன் மண்ணடா

வீரம் விளைந்த மண்ணடா
வேங்கை பாய்ந்த மண்ணடா
வெற்றி பெற்ற மண்ணடா
விடியல் கண்ட மண்ணடா

சிங்கம் பிளந்த மண்ணடா
சீராய்ந்தோர் மண்ணடா
சிங்கள ரழித்த மண்ணடா
செழு மறவர் மண்ணடா

தமிழ் ஈழ மண்ணடா
தமிழ்த் தலைவன் மண்ணடா
தேடற் கரிய மண்ணடா
தேற்றி வைத்தோன் மண்ணடா

போர் மறவர் மண்ணடா
பொங்கு தமிழ் மண்ணடா
புலிக் கொடியோர் மண்ணடா
புரட்சி பொங்கும் மண்ணடா

நெஞ் சுரத்தார் மண்ணடா
நெட் டுருகும் மண்ணடா
நன் னெறியோர் மண்ணடா
நற் றமிழோர் மண்ணடா

பெண் படையோர் மண்ணடா
பாய்ந் தழித்தோர் மண்ணடா
புதுமைப் பெண்டிர் மண்ணடா
பே ராற்றல்மிகு மண்ணடா

வித்துடல் விதை மண்ணடா
விருட்சம் எழும் மண்ணடா
துயிலு மில்ல மண்ணடா
துணை நின்றோர் மண்ணடா
★என் துவாலே எனது துவக்கு ★