முழுத்திருடர்களையும் விட்டுப் போட்டு பச்சைப் பிள்ளையள சிறை வைக்கினம்: யாழ்ப்பாணத் தம்பி பெரிய பெரிய ஊழல்களை செய்தவையளையும் பெரிய பெரிய கொலைகளை ...