அம்மா உன் பிள்ளை உயிரோடு இல்லை என்றே நினைக்காதே வீரத்தின் பிள்ளை இறப்பது இல்லை இதை நீ மறக்காதே

Fotor0101610599

(WWW.EELAMALAR.COM)