60

மலர்ந்திடும் எங்கள் ‪‎தாயகம்‬!!

களம் ஆடிய ‪#‎சிறப்பு‬!
கனவு நிறைந்த ‪#‎சிரிப்பு‬!!
தாய்மண் தந்த ‪#‎வீரம்‬!
சேயெனக் காத்தநல் ‪#‎அறம்‬!!
இலக்கு நோக்கிய ‪#‎ஓர்மை‬!
இலட்சியம் நிறைந்த ‪#‎பார்வை‬!!
நெறிமிகு போர் ‪#‎மாராயம்‬!
வெறிமிகு விடுதலைப் ‪#‎பேராவல்‬!!
நெஞ்சுரம் நிறைந்த ‪#‎வீரர்‬!
அஞ்சிடா உயிராயுதத் ‪#‎தீரர்‬!!
சூழ்ச்சி சுழன்ற ‪#‎நஞ்சுக்குண்டு‬!
வீழ்ந்த மக்கள் ‪#‎பிஞ்சுக்கூட்டம்‬!!
கருணா விரித்த ‪#‎வஞ்சம்‬!
மறுக்குமா காடையர் ‪#‎நெஞ்சம்‬!!
விழுந்ததுப் படையோர் ‪#‎உடலம்‬!
எழுதுவோம் வரலாற்றுப் ‪#‎படலம்‬!!
மறவோம் எம்மின ‪#‎வீழ்ச்சி‬!
துறவோம் பேரினத் ‪#‎தாழ்ச்சி‬!!
இறுதிச் சமரா ‪#‎முடிவுற‬!
உறுதி மீள்வோம் ‪#‎விடிவுற‬!!
அலறிடும் சிங்களப் ‪#‎பேயகம்‬!
மலர்ந்திடும் எங்கள் ‪#‎தாயகம்‬!!

(www.eelamalar.com)