கண்டதுண்டா இலங்கை இரணுவப்பயிற்ச்சி

இராணுவத்தில் சேர்ந்த தமிழ்ப் பெண்களை அடித்து உதைக்கும் சிங்கள சிப்பாய்கள்…

unnamed (5)