ஆட்லறி பல்குழல் அனைத்தும்….
எங்கள் தலைவரின் ஆறடிக்குள் அடங்கிவிடும்!!!

தமிழர்களின் பேராயுதமும் இவரே..!
தமிழர்களின் பாதுகாவலனும் இவரே..!!