------------------------------------------ ------------------------ ---------------------- -------- அணையாத் தீபங்கள் எம் உயிர் காக்க தம் உயிர் துறந்த மாவீரர்கள்